angielski

The various needs and expectations at (1) _____ can be categorised in a number of ways - for example the simple divisions into physiological and social (2) _____ or into extrinsic and intrinsic motivation. ■ Extrinsic motivation is related to `tangible` rewards such as salary and fringe benefits, security, promotion, contract of service, the (3) _____ _____ and conditions of work. Such tangible rewards are often determined at the organisational level and may be largely outside the control of individual (4) ____ . ■ Intrinsic motivation is related to `psychological` rewards such as the opportunity to use one`s (5) _____ , a sense of challenge and (6) _____ , receiving appreciation, positive recognition and being treated in a caring and considerate manner. The psychological (7) _____ are those that can usually be determined by the actions and (8) _____ of individual managers. There are many competing theories that attempt to explain the nature of (9) _____ . These theories may all be at least partially true and help to explain the behaviour of certain people at certain times. The issue of motivation is often most acute for younger people starting on their (10) _____ , for people at mid-career positions or for those who find limited opportunities for promotion or further [Введите текст] (11) _____ . For employers there may be difficulties in motivating staff both in the longer term and in the short run. It is because of the (12) _____ of motivation and the fact that there is no ready-made solution or single answer to what motivates people to work well that the different theories are important to the manager. They show there are many motives that (13) _____ people`s behaviour and performance. Collectively, the different theories provide a framework within which to direct attention to the problem of how best to motivate staff to work (14) _____ _____ . The usual approach to the study of motivation is through an understanding of internal cognitive processes - that is, what people feel and how they think. This understanding should help the manager to (15) _____ likely behaviour of staff in given situations. These different cognitive theories of motivation are usually divided into two contrasting approaches: content theories and process theories. ■ Content theories attempt to explain those specific things that actually motivate the individual at work. These theories are concerned with identifying people`s needs and their relative strengths, and the goals they pursue in order to satisfy these (16) _____ . Content theories place emphasis on the (17) _____ _____ and what motivates. ■ Process theories attempt to identify the (18) _____ among the dynamic variables that make up motivation. These theories are concerned more with how behaviour is initiated, directed and sustained. Process theories place emphasis on the actual process of motivation.

ukraiński

Різноманітні потреби та очікування (1) _____ можна класифікувати за категоріями a кількість способів - наприклад, простий поділ на фізіологічний і соціальний (2) _____ або на зовнішню та внутрішню мотивацію. ■ Зовнішня мотивація пов’язана з «матеріальними» винагородами, такими як зарплата та надбавка пільги, безпека, просування по службі, договір про надання послуг, (3) _____ _____ та умови роботи. Такі відчутні винагороди часто визначаються на рівні організації та може бути значною мірою поза контролем особи (4) ____ . ■ Внутрішня мотивація пов’язана з «психологічними» винагородами, такими як можливість використовувати своє (5) _____ почуття виклику та (6) _____ отримати вдячність, позитивне визнання та дбайливе та уважне ставлення. The психологічні (7) _____ це ті, які зазвичай можна визначити за діями та (8) _____ окремих керівників. Існує багато конкуруючих теорій, які намагаються пояснити природу (9) _____ . Усі ці теорії можуть бути принаймні частково правдивими та допомагати пояснити поведінка певних людей у ​​певний час.Питання мотивації часто є головним гострий для молодих людей, починаючи з (10) _____, для людей у ​​середині кар’єри позиції або для тих, хто знаходить обмежені можливості для просування по службі або подальшого [Введіть текст] (11) _____ . Для роботодавців можуть виникнути труднощі в мотивації персоналу як у довгостроковій і короткостроковій перспективі. Це через (12) _____ мотивації та факт, що немає готового рішення чи єдиної відповіді на те, що спонукає людей до цього добре працювати, що різні теорії важливі для менеджера. Там показують є багато мотивів, які (13) _____ поведінку та продуктивність людей. разом, різні теорії створюють рамки, в межах яких можна звернути увагу на проблема як найкраще мотивувати персонал до роботи (14) _____ _____ . Звичайний підхід до вивчення мотивації полягає в розумінні внутрішні когнітивні процеси - тобто те, що люди відчувають і як вони думають. Це розуміння має допомогти керівнику (15) _____ ймовірну поведінку персоналу в дані ситуації. Ці різні когнітивні теорії мотивації зазвичай поділяються на два протилежні підходи: теорії змісту та теорії процесу. ■ Теорії змісту намагаються пояснити ті конкретні речі, які насправді мотивують індивідуальний на роботі.Ці теорії пов’язані з визначенням потреб людей і їхні відносні сили та цілі, які вони переслідують, щоб задовольнити ці (16) _____. Теорії змісту наголошують на (17) _____ _____ і тому, що мотивує. ■ Теорії процесів намагаються визначити (18) _____ серед динамічних змінних які складають мотивацію. Ці теорії більше стурбовані тим, як є поведінка ініційований, керований і підтримуваний. Теорії процесу роблять наголос на фактичному процес мотивації.

PolskoAngielski.pl | Jak korzystać z tłumaczenia angielski-ukraiński?

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.